شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
318اخلاق حرفه ايعمومي-فرهنگي اجتماعي8 ساعت1397/10/291397/11/1109:0023:000شروع آزمون
299بهداشت بلوغ نوجوانيشغلي اختصاصي8 ساعت1397/10/221397/11/0609:0023:590شروع آزمون
300بهداشت مدارسشغلي اختصاصي8 ساعت1397/10/221397/11/0609:0023:000شروع آزمون
319نحوه صدور كارت بهداشت از طريق دفاتر پسشخوان دولتشغلي اختصاصي8 ساعت1397/10/291397/11/0409:0023:590شروع آزمون
314پيامدها و عوامل خطر و عوامل محافظتي در سلامت اجتماعيشغلي اختصاصي8 ساعت1397/10/291397/11/0409:0023:590شروع آزمون
315مديريت رفتارهاي مطلوبشغلي اختصاصي8 ساعت1397/10/291397/11/0409:0023:590شروع آزمون
320مرفولوژي لام خون محيطي با اولويت انگل شناسي ، سل و هماتولوژيشغلي اختصاصي8 ساعت1397/11/011397/11/1009:0023:590شروع آزمون
316شاغلين پسماندشغلي اختصاصي8 ساعت1397/10/291397/11/0409:0023:590شروع آزمون
321برنامه ملي ارائه خدمت در بيماري ديابتشغلي اختصاصي8 ساعت1397/11/011397/11/0809:0023:000شروع آزمون
322اصول حل مشكل و تصميم گيريشغلي اختصاصي8 ساعت1397/10/301397/11/0609:0023:590شروع آزمون
323غربالگري اوليه و تكميلي در سلامت رواني ،اجتماعي و اعتياد(سلامت روان )شغلي اختصاصي8 ساعت1397/11/021397/11/0709:0023:590شروع آزمون
324مدد كار اجتماعي و پديده سالمندانشغلي اختصاصي20 ساعت1397/11/131397/11/1909:0023:000شروع آزمون
325آشنايي با قوانين و مقررات بيمارستاني (3)شغلي اختصاصي16 ساعت1397/11/091397/11/1209:0023:000شروع آزمون
326رهبري تحول در سازمان هابهبود مديريت-ضمن خدمت مديران16 ساعت1397/11/131397/11/1709:0023:590شروع آزمون
327مديريت در نهج البلاغهبهبود مديريت-ضمن خدمت مديران16 ساعت1397/11/131397/11/1709:0023:590شروع آزمون