شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونآزمون
199گزارش نويسي و حقوق و قوانين در پرستاريشغلي اختصاصي16 ساعت1397/06/241397/07/0609:0023:590شروع آزمون
185گردش اسناد و اصول اوليه بايگانيشغلي اختصاصي16 ساعت1397/06/241397/07/1207:0023:000شروع آزمون
189رفاه كاركنان و شرايط فيزيكي محيط كارشغلي اختصاصي16 ساعت1397/07/141397/07/3007:0023:590شروع آزمون
204استانداردهاي عمومي بخش دولتيشغلي اختصاصي8 ساعت1397/06/261397/07/0509:0023:590شروع آزمون
202آشنايي با مراحل نظام نوين ماليشغلي اختصاصي8 ساعت1397/06/261397/07/0509:0023:590شروع آزمون
203آشنايي با روش تجديد ارزيابي و قوانين مقررات اموال دولتيشغلي اختصاصي8 ساعت1397/06/261397/07/0509:0023:590شروع آزمون
198پرستاري در بحرانشغلي اختصاصي16 ساعت1397/06/241397/07/0609:0023:590شروع آزمون
200بهسازي محيط روستاشغلي اختصاصي8 ساعت1397/07/011397/07/0909:0023:590شروع آزمون
201دستورالعمل قاصدگشغلي اختصاصي8 ساعت1397/06/261397/07/0509:0023:590شروع آزمون
207عوامل فيزيكي ( كنترل صدا در محيط كار )شغلي اختصاصي8 ساعت1397/07/011397/07/0509:0023:590شروع آزمون
205سامانه جامع مديريت بازرسي و شيوه ي كار با آنشغلي اختصاصي8 ساعت1397/06/311397/07/0509:0023:590شروع آزمون
206بهداشت محيط مدارسشغلي اختصاصي8 ساعت1397/07/101397/07/1809:0023:590شروع آزمون