شماره آزمونعنواننوع دورهتعریف کننده کلاسساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
12492رهنمودهاي غذايي ايران -تغذيه تكميلي -1401شغلي اختصاصيفتاح8 ساعت1401/07/091401/07/1209:0015:30شروع آزمون
12496كار با تجهيزات اتاق عمل - 1401 شغلي اختصاصيصارمي8 ساعت1401/07/041401/07/1208:0022:00شروع آزمون
12499مديريت بحران ( تاب آوري و ... ) - 1401 بهبود مديريت-ضمن خدمت مديرانصارمي16 ساعت1401/07/171401/07/2608:0022:00شروع آزمون
12500آموزش قواعد و دستورالعمل هاي بيمه گري - 1401 شغلي اختصاصيصارمي16 ساعت1401/07/251401/08/0209:0015:30شروع آزمون
12501دزيمتري (1401)شغلي اختصاصيطاهريان16 ساعت1401/07/091401/07/1209:0015:30شروع آزمون
12502پيشگيري و درمان مسموميت هاي دارويي (1401)شغلي اختصاصيطاهريان16 ساعت1401/07/091401/07/1209:0015:30شروع آزمون
12504آشنايي با دستگاه سي تي اسكن ، نحوه عملكرد و نحوه نگهداشت آن (1401)شغلي اختصاصيطاهريان8 ساعت1401/07/091401/07/1209:0015:30شروع آزمون
12506رتينوپاتي - 1401 شغلي اختصاصيصارمي8 ساعت1401/07/101401/07/1608:0022:00شروع آزمون
12507آموزش كار با تجهيزات بيهوشي و ايمني در اتاق عمل - 1401شغلي اختصاصيصارمي16 ساعت1401/07/201401/07/3008:0022:00شروع آزمون
12508تهويه مكانيكي در نوزادان و اطفال - 1401 شغلي اختصاصيصارمي16 ساعت1401/07/141401/07/2408:0022:00شروع آزمون