شماره آزمونعنواننوع دورهتعریف کننده کلاسساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
10268بازآموري آيين نامه ماده 13 و نحوه بازرسي و رسيدگي به تخلفات بهداشتي در مراكز و اماكن - 1401 شغلي اختصاصيصارمي8 ساعت1401/04/041401/04/1009:0023:590شروع آزمون
10301فيزيوتراپي در بيماران همي پلژي-1401شغلي اختصاصيفتاح16 ساعت1401/04/091401/04/1209:0023:590شروع آزمون
10289اصول همودياليز ( مراقبت از دسترسي عروقي ، تغذيه ، عوارض همودياليز و ... ) - 1401 شغلي اختصاصيصارمي16 ساعت1401/04/011401/04/1209:0023:591شروع آزمون
10304اصول نگارش و گزارش خبري-1401شغلي اختصاصيفتاح24 ساعت1401/04/111401/04/1209:0023:590شروع آزمون
10309آموزش سامانه تداركات الكترونيكي - 1401 شغلي اختصاصيصارمي8 ساعت1401/04/131401/04/2009:0023:590شروع آزمون
10302بهسازي محيط روستا و CBI - سال 1401شغلي اختصاصيصارمي8 ساعت1401/04/071401/04/1109:0023:591شروع آزمون
10306استانداردهاي تهيه بروشور و خبرنامه (1401)شغلي اختصاصيطاهريان8 ساعت1401/04/111401/04/1309:0023:591شروع آزمون
10307مراقبت تكاملي يگانه نوزاد ( NEDCAP ) - 1401 شغلي اختصاصيصارمي8 ساعت1401/04/081401/04/1809:0023:591شروع آزمون
10308قوانين و دستورالعمل هاي سامانه سامح ، نظارت بر دفاتر خدمات سلامت و آموزشگاه هاي بهداشت اصناف و دفاتر پيشخوان - 1401 شغلي اختصاصيصارمي8 ساعت1401/04/111401/04/1609:0023:591شروع آزمون
10311بازآموزي درس بودجه ريزي - 1401 شغلي اختصاصيصارمي8 ساعت1401/04/211401/04/2609:0023:591شروع آزمون