شماره آزمونعنواننوع دورهتعریف کننده کلاسساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
12851فرايند حل مسئله FOCUSPDCA - سال 1402بهبود مديريت-ضمن خدمت مديرانصارمي16 ساعت1402/03/171402/03/2007:0023:00شروع آزمون
12863بازآموزي احيا نوزادان و احياء بزرگسالان (1402)شغلي اختصاصيفتاح24 ساعت1402/03/171402/03/2107:0023:00شروع آزمون
12864كار با تجهيزات پزشكي - گروه اورژانس - 1402شغلي اختصاصيصارمي16 ساعت1402/04/111402/04/1507:0023:00شروع آزمون
12865كار با تجهيزات پزشكي - گروه پرستاري - 1402شغلي اختصاصيصارمي8 ساعت1402/04/111402/04/1507:0023:00شروع آزمون
12867كارگاه(PHCLS) (1402)شغلي اختصاصيطاهريان10 ساعت1402/03/171402/03/2007:0023:00شروع آزمون