شماره آزمونعنواننوع دورهتعریف کننده کلاسساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
10358شناسنامه و استاندارد ارزيابي رواني اجتماعي بيمار-1401شغلي اختصاصيفتاح16 ساعت1401/05/231401/05/2409:0015:300شروع آزمون
10372بيماريهاي منتقله از طريق بند پايان با اولويت پشه آئدس ، پديكولوزيس و پيشگيري و كنترل بيماريهاي منتقله از آب و غذا و كنترل عفونت بيمارستاني - ( پزشكان )- 1401 شغلي اختصاصيصارمي8 ساعت1401/05/191401/05/2409:0015:300شروع آزمون
10375فيزيوتراپي در بيماريهاي مغز و اعصاب-1401شغلي اختصاصيفتاح16 ساعت1401/05/191401/05/2309:0015:300شروع آزمون
10378آئين نگارش نامه هاي اداري - 1401شغلي اختصاصيصارمي16 ساعت1401/05/181401/05/2309:0015:301شروع آزمون
10379بررسي جنبه هاي رشدي كودكان ناشنوا (1401)شغلي اختصاصيطاهريان16 ساعت1401/05/221401/05/2309:0015:301شروع آزمون
10381اصول گزارش نويسي و گزارش دهي صحيح - 1401 شغلي اختصاصيصارمي8 ساعت1401/05/201401/05/2808:0022:001شروع آزمون
10380بسته جامع خدمات تغذيه اي در برنامه تحول سلامت (1401)شغلي اختصاصيطاهريان16 ساعت1401/05/221401/05/2409:0015:301شروع آزمون
10366اصول و شرح وظايف اعتبارسنجي بهداشت محيط بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني و قوانين مرتبط با بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني - 1401 شغلي اختصاصيصارمي8 ساعت1401/05/151401/05/2209:0015:300شروع آزمون
10376بهداشت آب و فاضلاب - 1401 شغلي اختصاصيصارمي8 ساعت1401/05/221401/05/2709:0015:300شروع آزمون
10377اصول مديريت درمان سكته مغزي ( 724 ) و سكته قلبي ( كد 247 ) - 1401 شغلي اختصاصيصارمي8 ساعت1401/05/301401/06/0708:0022:000شروع آزمون