شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانآزمون
73كارگاه بهداشت محيط روستا ويژه بهورزشغلي اختصاصي8 ساعت1396/08/211396/08/3008:2023:00شروع آزمون
76عوامل زيان آور شيميايي در محيط كارشغلي اختصاصي8 ساعت1396/08/271396/09/0207:0023:59شروع آزمون
74دستورالعمل تجويز نسخ دارويي سطح يك پزشك خانواده روستاييشغلي اختصاصي16 ساعت1396/08/291396/09/0108:2023:00شروع آزمون
75بهداشت محيط بيمارستان ها و مديريت پسماندهاي پزشكي و اعتبار بخشيشغلي اختصاصي8 ساعت1396/08/291396/09/0207:0023:59شروع آزمون