شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
603مسئولين و كاركنان دبيرخانه(98)شغلي اختصاصي16 ساعت1398/08/181398/08/2309:0023:591شروع آزمون
607تجزيه و تحليل تراز مالي - 98 شغلي اختصاصي16 ساعت1398/08/271398/08/3009:0023:590شروع آزمون
612بيماريهاي مشترك انسان و دام_(تب مالت ، كيست هيداتيك، هاري، تب كريمه كنگو) بهورزانشغلي اختصاصي6 ساعت1398/08/211398/08/2309:0023:590شروع آزمون
613مستند سازي در روابط عمومي(98)شغلي اختصاصي24 ساعت1398/08/211398/08/2209:0023:590شروع آزمون
614ترياژ مامايي(98)شغلي اختصاصي8 ساعت1398/08/181398/08/2309:0023:591شروع آزمون
615شفافيت و سلامت اداري (98)شغلي اختصاصي20 ساعت1398/08/251398/08/3009:0023:590شروع آزمون
616مديريت اماكن ورزشي (98)شغلي اختصاصي20 ساعت1398/08/251398/08/3009:0023:590شروع آزمون
617بازآموزي احيا نوزاد(5)(98)شغلي اختصاصي8 ساعت1398/08/201398/08/2509:0023:591شروع آزمون
618قانون محاسبات عمومي فصل پنجم اموال دولتي - 98 شغلي اختصاصي8 ساعت1398/08/251398/08/3009:0023:590شروع آزمون
619(98)اورژانس هاي قلب و عروق و تفسير ECGشغلي اختصاصي8 ساعت1398/08/191398/08/2409:0023:591شروع آزمون
620روانشناسي يادگيري و آموزش 98 شغلي اختصاصي10 ساعت1398/08/201398/08/2309:0023:591شروع آزمون
621روش ها و فنون تدريس 98شغلي اختصاصي10 ساعت1398/08/201398/08/2309:0023:591شروع آزمون
622نظارت و ارزشيابي 98شغلي اختصاصي10 ساعت1398/08/201398/08/2309:0023:591شروع آزمون
623تكنولوژي آموزشي 98شغلي اختصاصي10 ساعت1398/08/201398/08/2309:0023:591شروع آزمون
624كنترل عفونت و استريليزاسيون در مراكز دندانپزشكي - 98شغلي اختصاصي16 ساعت1398/08/251398/08/3009:0023:591شروع آزمون
625برنامه 247 - 98شغلي اختصاصي8 ساعت1398/08/211398/08/2609:0023:591شروع آزمون
626بيماري هاي آميزشي (98)شغلي اختصاصي4 ساعت1398/08/261398/08/3009:0023:591شروع آزمون
627مطالبه گري اجتماعي و كاربردهاي آن در مددكاري اجتماعي (98)شغلي اختصاصي8 ساعت1398/08/251398/08/2609:0023:590شروع آزمون
628تكنيكهاي متقاعد سازي با نفوذ در ديگران_(98)بهبود مديريت-ضمن خدمت مديران8 ساعت1398/08/211398/08/2509:0023:591شروع آزمون
629مراقبتهاي تغذيه اي در گروههاي سني مختلف - 98شغلي اختصاصي16 ساعت1398/08/221398/08/2809:0023:591شروع آزمون