شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانآزمون
57بازآموزي خطرسنجي مراقبت ادغام يافته برنامه فشرخون-اختلالات چربيهاي خونشغلي اختصاصي6 ساعت1396/07/031396/07/0308:2023:00شروع آزمون
51كار با سامانه ثبت تجارب مديران سلامتبهبود مديريت-ضمن خدمت مديران16 ساعت1396/07/011396/07/0607:0023:59شروع آزمون
58سل و آزمايشگاهشغلي اختصاصي8 ساعت1396/07/101396/07/1307:0023:59شروع آزمون
56روش انجام تست هاي انعقادي و تفسيرشغلي اختصاصي8 ساعت1396/07/021396/07/1207:0023:59شروع آزمون