شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
3566اصول و مباني حفاظت 1شغلي اختصاصي16 ساعت1400/02/181400/02/2109:0023:590شروع آزمون