شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانآزمون
108پيشگيري از اختلال افسردگيعمومي-فرهنگي اجتماعي8 ساعت1396/11/011396/11/2007:0023:59شروع آزمون
107نحوه چيدمان لوازم كار در اداراتشغلي اختصاصي24 ساعت1396/10/271396/11/1208:2023:00شروع آزمون
117بهداشت كارگران ساختمانيشغلي اختصاصي6 ساعت1396/11/011396/11/0707:0023:59شروع آزمون
105سلامت جوانانشغلي اختصاصي5 ساعت1396/10/301396/11/0507:0023:59شروع آزمون
118ايمني و بهداشت در بخش كشاورزيشغلي اختصاصي8 ساعت1396/11/011396/11/0707:0023:59شروع آزمون
114اصول مديريت برنامه ريزي و سازماندهي و بودجه بندي و آشنايي با اسناد ماليشغلي اختصاصي16 ساعت1396/11/071396/11/2007:0023:59شروع آزمون
106استفاده از وسايل و تجهيزات جديد دكنترل بيماريهاي قلبي همراه با راهنماي دستگاه مربوطهشغلي اختصاصي8 ساعت1396/10/301396/11/0507:0023:59شروع آزمون
110دستورالعمل برنامه پزشك خانواده روستاييشغلي اختصاصي12 ساعت1396/11/071396/11/1307:0023:59شروع آزمون
109مراقبت بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن (بيماريهاي تبدار و بثوري، فلج شل حاد)شغلي اختصاصي6 ساعت1396/10/301396/11/0608:2023:00شروع آزمون
112مكانسيم پرداخت طبق آخرين دستورعملشغلي اختصاصي12 ساعت1396/11/071396/11/1307:0023:59شروع آزمون
111ظرفيت سازي پيشگيري در سوء رفتار با كودكشغلي اختصاصي16 ساعت1396/10/301396/11/0508:2023:00شروع آزمون
113آخرين بسته خدمتي سلامتشغلي اختصاصي12 ساعت1396/11/071396/11/1307:0023:59شروع آزمون
116جلب حمايت همه جانبهشغلي اختصاصي16 ساعت1396/11/011396/11/0308:2023:00شروع آزمون