شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
1999بهداشت و ايمني آب و فاضلاب - 99شغلي اختصاصي8 ساعت1399/04/211399/04/3109:0023:590شروع آزمون
2004شيوه هاي نوين بيهوشي در بزرگسالان و اطفال - 99شغلي اختصاصي16 ساعت1399/04/211399/04/2609:0023:590شروع آزمون
2006اصول كاربردي و نگهداشت ست احيا-99شغلي اختصاصي12 ساعت1399/04/281399/04/3109:0023:590شروع آزمون
2008اصول كاربردي و نگهداشت ست معاينه عمومي -99 شغلي اختصاصي8 ساعت1399/04/241399/04/2909:0023:000شروع آزمون
2009مباني توليد و مديريت محتوا-99شغلي اختصاصي24 ساعت1399/04/301399/04/3109:0023:590شروع آزمون
2010آشنايي با فرآيندهاي مددكار اجتماعي در كار با گروههاي آسيب پذير اجتماعي در بيمارستانها-99 شغلي اختصاصي8 ساعت1399/04/241399/04/2509:0023:591شروع آزمون
2011ACLS با رويكرد COVID-19 -سال 99شغلي اختصاصي12 ساعت1399/04/281399/05/0109:0023:591شروع آزمون