فراموشي رمز ورود به سامانه

قابل توجه کليه پرسنل دانشگاه

در صورت فراموشي رمز ورود به سامانه ، کد ملي خود را درقسمت پيشنهادات ارسال نماييد تا نسبت به بازيابي مجدد آن به کد ملي اقدام گردد .

پیشخوان
امروز : 1396/07/03

آزمون الکترونیکی تقویم آموزشی