فراموشي رمز ورود به سامانه

قابل توجه کليه پرسنل دانشگاه

در صورت فراموشي رمز ورود به سامانه ، کد ملي خود را درقسمت پيشنهادات ارسال نماييد تا نسبت به بازيابي مجدد آن به کد ملي اقدام گردد .

راه اندازي سامانه رفاهي

از تاريخ 15/7/96 سامانه رفاهي راه اندازي گرديد

پیشخوان
امروز : 1396/08/28

آزمون الکترونیکی تقویم آموزشی